-
-
-
-
-
-
-
. , . -
- , !
-
-
-
-
-
-
- -
-
-
-
-
-
-
- ,
.
-
-
-
- -
-
-
-
-
-
-
-
. . -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- ,
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- ,
.. - :
- : "!"
-
- ,
- ( )
-
-
-
- ,
- !
-
-
-
-
-
-
-
-
-
, -
-
-

, ⮡ 業 . 鸞 ,  

।⠢塞 ᭮: 業 ࠧ 

३, 祬 㣨 㭣. ⮣, 㤮⢮७ ⥬,  

室 ஧ 㣨  ⮬ ࠢ, ஬  

ᮡࠫ , ᪮쪮 릪  

㭣 . , 訩 㤠, ठ,  

᪮稫, ਢ ⠫ 롮. 쪮 ⥯ 

ᮧ, ᨢ , ண ᬮ५ ⥭ ,  

म, ᠬ ᬥ⥫ ࠣ 㭣, 㡨 

, ᨫ ᮡ, 类 㤠. 

 

 

PICTURES.GIF 

 

ਮ 㢫祭 ண⪮ 讬 쥬 뫮 ६, 

᭮ 짮 㪮 ५. ᯮ ६  

訬 㤮⢨, 㤠 ५  

. த ᢮ ᮡ⢥ -  

- ஬ ! 㦥 ⮬, 㪠 㭣, 

뢠 ᥡ , , ⠢﫠 ⨭ 

᫠. 

砩 "뢠", "㧭". 㭣- 

㪠, ன .  

, ᪮筮 :  

த 砫, . ன ,  

㣮, ᫨ ⢮ , ⨣  

墠뢠 饩. ᪮ 㯮୮ ५뢠  

࠭, ⢮ 節, த ௠. 

।⠢, ᥩ ᭠ ॢ, 饥 । ⮡, 믠 

ન 梥⠬. ਢ祭 ஬⮬ 梥⮢ ﬨ, 襭묨 

ᥬ 梥⠬ ࠤ㣨, ⪨ . , 㣨 

뢠 ⪨, 祫, ᮡ騬  

. 梥⮢ ⢮ 㣨  

拉 ᥬ ॢ. ⮣ ⢠ 㤥  

ᮡ⢥, ⮫쪮 ।祭 த ⥬.  

, ⮡ ᮡ ᠤ, 㣨- ⮡ 몮, 

- ⮡ ᠤ 㬥. 

ᥧ, 業.  

ࠧ ᭮뢠 ॢ. ᠬ ॢ ⪨, 

ࠣ, ᤥ 㤮 ⢥ 㬥.  

㣮 ॢ , ⠪ 筮. 

ய, ⢮ , ᫥ , ९ ய  

ᢥ. ᥪ ய ࠢ , 뫠  墠,  

㢥७ ᪠, 뫠 冷⮩. ⮩  


19 108:     1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18  [19]  20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108